VVS og værktøj til DIY og netshops

Salgsbetingelser

 

Zupply - Salg- og leveringsbetingelser Marts 2020

1. Anvendelsesområde

1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder mellem Zupply (sælger) og en given køber i forhold til alle tilbud, ordrer og leverancer medmindre andet er skriftlig aftalt.

1.2. Eventuelle fravigelser, herunder i form af købers indkøbsbetingelser, kan alene ske ved sælgers skriftlige accept.

1.3. Sælger er til enhver tid berettiget til at ændre nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

2. Aftaleindgåelse

2.1. Afgivne tilbud er gældende i 30 dage fra afgivelsesdagen.

2.2. Afgivne tilbud kan dog, forud for købers accept, ændres eller tilbagekaldes, såfremt forudsætningerne for sælger ændrer sig væsentligt.

3. Salgsgenstand, emballage og produktinformation

3.1. Varen er nærmere beskrevet i sælgers tilbud eller ordrebekræftelse.

3.2. Sælger leverer varen i forsvarlig emballage, hvis emballage er påkrævet.

3.3. Oplysninger i produktinformation og prislister er kun bindende i det omfang, ordrebekræftelsen udtrykkeligt henviser til dem, jf. dog punkt 4.1.

3.4. Sælger vil efter bedste evne rådgive køber med hensyn til valg af produkter og disses funktioner. Det er dog udtrykkeligt aftalt, at sådan teknisk rådgivning og bistand ydes uden beregning og sælger påtager sig ingen forpligtelser eller ansvar for så vidt angår sådan rådgivning og bistand, eller for opnåede resultater, medmindre parterne har indgået særskilt skriftlig aftale herom.

4. Priser og levering

4.1. Medmindre andet er anført, er alle priser eksklusiv moms. Ved salg fra lager gælder de priser, som fremgår af sælgers til enhver tid gældende prisliste eksklusiv moms.

4.2. Sælger forbeholder sig ret til at ændre prisen, såfremt der inden levering pålægges sælger nye eller forøgede omkostninger bl.a. som følge af ændringer i toldsatser, skatter, afgifter, valutakurser, råvarepriser eller dokumenterede prisstigninger fra leverandøren.

4.3. Levering sker til købers adresse i Danmark medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen. Det leverede skal fremgå af en medfølgende følgeseddel.

4.4. Sælger forbeholder sig ret til ved levering, at pålægge køber et leveringsgebyr.

Leveringsgebyret faktureres særskilt til køber og kan ikke betales kontant ved modtagelsen.

4.5 Sælger forbeholder sig ligeledes ret til i forbindelse med transport af farligt gods, herunder bl.a. luftarter, at pålægge køber et leveringsgebyr. Leveringsgebyret for farligt gods udgør pt. 454 kr. pr. leverance + 11 kr. pr. flaske. Satsen vil løbende blive reguleret i forhold til markedsprisen.

4.6. Sælger kan efter eget valg foretage delleverancer og delfaktureringer.

4.7. Risikoen for varens hændelige undergang eller beskadigelse overgår til køber ved levering.

5. Forsinket levering

5.1. Forskydes det aftalte leveringstidspunkt med op til 3 dage, anses levering for rettidig, og giver dermed ikke køber ret til at udøve misligholdelsesbeføjelser.

5.2. Såfremt levering ikke har fundet sted mere end 3 dage efter det aftalte leveringstidspunkt har køber valget mellem at forlange det købte leveret eller at hæve købet, idet sådan forsinkelse anses for væsentlig, jf. dog punkt 5.3.

5.3. Hvis forsinkelse med levering skyldes nogen omstændighed, som i henhold til punkt 10.1 udgør en ansvarsfrihedsgrund eller skyldes købers handling eller undladelse, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Leveringstiden forlænges selvom årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af den oprindelige aftalte leveringsfrist.

5.4. I tilfælde af ophævelse i medfør af punkt 5.2 er køber berettiget til at kræve allerede erlagt købesum retur fra sælger, samt kræve erstatning for direkte dokumenterede tab som følge af forsinkelsen, dog ikke udover fakturaværdien for den forsinkede del af leverancen.

5.5. Såfremt køber ikke hæver aftalen, har køber ikke ret til nogen erstatning i anledning af den forsinkede leverance.

5.6. Køber kan ikke udover ovennævnte gøre andre beføjelser gældende mod sælger som følge af forsinkelse.

6. Betalingsbetingelser

6.1. Betaling skal senest være sælger i hænde på den på fakturaen angivne forfaldsdato.

6.2. Hvis betaling sker efter forfaldsdatoen, beregner sælger morarenter af det skyldige beløb med 2,25 % pr. påbegyndt måned. Renter tilskrives købers konto og betales forud for anden gæld.

6.3. Køber er ikke berettiget til at bringe sælgers krav på købesum til ophør ved modregning eller til at udøve tilbageholdsret, uanset om købers krav måtte hidrøre fra nærværende eller andre retsforhold mellem parterne.

6.4. Sælger har ved forsinket betaling ret til at suspendere opfyldelsen af sine forpligtelser over for køber vedrørende den relevante leverance samt eventuelt andre retsforhold parterne imellem.

6.5. Sælger har tillige ved forsinket betaling ret til at berigtige betaling ved at foretage modregning i eventuel kundebonus tilkommende køber.

6.6. Herudover er sælger berettiget til at hæve aftalen vedrørende den relevante leverance samt kræve erstatning for det af sælger lidte tab, såfremt betaling af forfaldne beløb ikke er sket 30 dage efter forfaldstid.

7. Ejendomsret og ejendomsforbehold

7.1. Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen samt eventuelle yderligere omkostninger og renter er betalt af køber, eller der er stillet betryggende sikkerhed.

7.2. Tegninger, specifikationer, beskrivelser mv. til brug ved fremstillingen af leverancer eller dele deraf, som overlades køber før eller efter aftalens indgåelse, forbliver sælgers ejendom. Tegninger mv. må ikke uden sælgers tilladelse anvendes til andet end i forbindelse med brugen og vedligeholdelsen af de leverede varer og må ikke af køber kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til uvedkommende tredjemands kundskab. På købers forlangende skal sælger vederlagsfrit forsyne ham med et eksemplar af den foreliggende instruktion.

8. Mangler og reklamation

8.1. Køber er straks ved levering forpligtet til at foretage undersøgelse af leverancen med henblik på konstatering af manko eller andre synlige fejl. Reklamation herover skal ske inden 8 dage fra levering. I modsat fald er køber afskåret fra senere at gøre sådanne mangler gældende.

8.2. Sælger forpligter sig til inden for en periode på 24 måneder regnet fra leveringsdagen at afhjælpe varer, der er mangelfulde på grund af fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling. Sådan afhjælpning sker efter sælgers valg ved reparation eller omlevering. Sælger er ligeledes berettiget til som alternativ til reparation eller omlevering at udstede kreditnota til køber udgørende den oprindelige købesum for de leverede varer til opfyldelse af sælgers mangelafhjælpningsforpligtelse.

8.3. Reklamationer vedrørende mangelfulde varer skal foretages skriftligt og uden ugrundet ophold efter manglen er eller burde være opdaget. Undlader køber dette, fortaber køber sig retten til afhjælpning i henhold til punkt 8.2.

8.4. Sælger afgør om afhjælpning skal ske på det sted, hvor den mangelfulde vare er installeret eller hos sælger. Såfremt afhjælpning sker ved returnering til sælger, skal mangelfulde dele på forlangende indsendes fragtfrit til sælger. Returnering efter afhjælpning sker i så fald for sælgers regning og risiko.

8.5. Hvis sælger ikke foretager afhjælpning inden rimelig tid efter, at køber har reklameret i henhold til punkt 8.4, har køber ret til ved skriftlig meddelelse til sælger at hæve aftalen for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen.

8.6. I tilfælde af ophævelse i medfør af punkt 8.5. er køber berettiget til at kræve allerede erlagt købesum retur fra sælger, samt kræve erstatning for direkte dokumenterede tab som følge af manglen, dog ikke udover faktura-værdien for den mangelfulde del af leverancen. Såfremt køber ikke hæver aftalen, har køber ikke ret til nogen erstatning i anledning af den mangelfulde leverance.

8.7. Køber kan ikke udover ovennævnte gøre andre beføjelser gældende mod sælger som følge af mangler.

9. Produktansvar

9.1. Sælger er kun ansvarlig for personskade hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælger eller andre, som sælger har ansvaret for.

9.2. Sælger er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre, som indtræder mens varerne er i købers besiddelse. Sælger er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er sælger ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.

9.3. I den udstrækning sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang som sælgers ansvar er begrænset efter nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

10. Force Majeure

10.1. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom hackerangreb, virusangreb, brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

11. Returnering

11.1. Måtte køber have fortrudt sit køb hos sælger, er sælger indstillet på at tage leverancen retur under følgende forudsætninger:

• Returnering skal altid forhåndsaftales med sælger

• Varen skal være komplet og i salgbar stand

• Varen skal være i ubeskadiget original emballage

• Returleverancen skal være specificeret og sorteret

• Varen skal være dokumenteret købt hos sælger via følgeseddel, faktura eller pakkelabel.

• Varen må ikke være udgået af sælgers sortiment

Rør, kabler eller øvrige varer i afmålte længder eller specialmål tages ikke retur, ligesom skifer, metalplader samt tagrender heller ikke tages retur.

Specielt fremskaffede varer (herefter benævnt "skaffevarer") kan alene returneres under forudsætning af, at sælgers leverandør accepterer, at varerne returneres til denne.

11.2. Herudover gælder der følgende betingelser for returleverancer:

Leverancer kan returneres i op til 30 dage efter levering.

Håndteringsomkostninger for varer solgt fra sælgers lagersortiment (herefter benævnt "lagervarer") beregnes efter nedenstående skala.

• 0-14 dage efter leveringsdagen: 5 % af den fakturerede pris, dog minimum kr. 100 pr. retursag.

• 14-30 dage efter leveringsdagen: 25 % af den fakturerede pris, dog minimum kr. 100 pr. retursag.

Ved udokumenteret returlevering, fratrækkes altid 25% i returfradrag, samt eventuelt leverandør-gebyr.

11.3. Returleverancen behandles sædvanligvis inden 8 dage efter modtagelse. Indenfor 14 dage fra modtagelse af returleverancen fremsender sælger en kreditnota, såfremt returvarerne opfylder forudsætningerne for en returleverance. Dog udstedes der for skaffevarer først kreditnota, når sælgers leverandør har krediteret sælger for købet.

Såfremt returvarerne ikke opfylder forudsætningerne for returleverance, returneres eller bortskaffes leverancen for kundens regning.

11.4. Standardemballage, såsom paller, rammer og trækasser, der er faktureret køber, vil blive godskrevet køber ved returnering, forudsat at sådan emballage er i ubeskadiget stand. Kreditering sker med fradrag af 5% i håndteringstillæg. Ved afhentning af returemballage opkræves afhentningsgebyr på kr. 300,-. Engangsemballage krediteres ikke.

12. Generel ansvarsbegrænsning

12.1. Sælger er under ingen omstændigheder, hverken i forbindelse med forsinkelse, mangler, produktansvar eller på anden vis, ansvarlig for indirekte tab og andre økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tidstab, avancetab eller dagbøder.

13. Lovvalg og værneting

13.1. Enhver uoverensstemmelse om forhold omfattet af nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal behandles i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, dog undtaget den internationale købelov (CISG).

13.2. Alle tvister, som der ikke kan opnås enighed om, afgøres ved dansk domstol ved sælgers hjemting.

 

 

Forbehold:

Som følge af den nye corona-virus (COVID-19) og idet dennes potentielle udvikling, omfang og indflydelse er uforudsigelig og kan påvirke opfyldelsen af forpligtelserne i henhold til nærværende aftale, indgås denne aftale med følgende forbehold: Såfremt Zupplys opfyldelse af forpligtelser under aftalen bliver forsinket, forhindrede eller bliver urimeligt byrdefuldt på grund af eller relateret til COVID-19 (og uanset om dette ville udgøre Force Majeure eller kan betragtes som påregneligt) fraskriver Zupply sig ethvert ansvar for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, indtil det tidspunkt, hvor en sådan opfyldelse igen er mulig og inden for rimelighedens grænser. En sådan situation kan f.eks. opstå, hvis Zupplys arbejdsstyrke påvirkes af COVID-19, f.eks. i form af karantæner, rejsebegrænsninger eller lignende omstændigheder, eller hvis Zupply med rimelighed ikke er i stand til at købe eller levere de produkter, der er bestilt, eller i tilfælde af prisforhøjelser på grund af eller relateret til COVID-19.”